ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH


Νομοθετική Διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χημικά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα χημικά τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007.Ο κανονισμός REACH (Καταχώριση, Αξιολόγηση και Εξουσιοδότηση Χημικών Προϊόντων, κανονισμός (EG) Αρ. 1907/2006) είναι η μεγαλύτερη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ μέχρι σήμερα και εναρμονίζει την προηγούμενη νομοθεσία για τα χημικά. Είναι σημαντική γιατί έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλες οι προβλεπόμενες χρήσεις των χημικών προϊόντων στην αλυσίδα φύλαξης είναι ασφαλείς, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το περιβάλλον ή η υγεία των μεταποιητών και των καταναλωτών.

Νo data - no market


Η φιλοσοφία του κανονισμού βασίζεται στην  αρχή του: no data - no market. Αυτό σημαίνει ότι εντός του τομέα ισχύος, μόνο τα χημικά προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί μπορούν να γίνονται αντικείμενο εμπορίου. Ο κανονισμός REACH ισχύει για όλες τις χημικές ουσίες και βασίζεται στην αρχή της κλαδικής (αυτο-) ευθύνης (self-responsibility of the industry). Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των χημικών τους και τη διασφάλιση της προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.Η εταρεία μας ως μέλος του ομίλου DAW υποστηρίζει τους στόχους του REACH και εργάζεται για την εφαρμογή του.

Μάθετε περισσότερα για την ασφάλεια των χημικών προϊόντων και τον κανονισμό REACH:

REACH

ECHA