Ο κανονισμός REACH (καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών ουσιών, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006), αποτελεί μια Νομοθετική Διαδικασία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα, η οποία τέθηκε σε ισχύ την  Ιουνίου 2007.


Μέχρι το 1981 δεν υπήρχε ουσιαστική αξιολόγηση των χημικών ουσιών εντός της ΕΕ. Σταδιακά, από το 1982 ξεκίνησαν οι πρώτες προσπάθειες ελέγχου, και πλέον προβλέπονταν κάποιοι έλεγχοι για τις νέες ουσίες, προτού αυτές διατεθούν στο εμπόριο.

Πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει, αφού χάρη στον κανονισμό REACH διασφαλίζεται, μέσω μιας σειράς οδηγιών, ότι όλες οι προβλεπόμενες χρήσεις των χημικών δεν ενέχουν κινδύνους για τους μεταποιητές, τους καταναλωτές και το περιβάλλον.

Παράλληλα με τον κανονισμό REACH ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), ο οποίος έχει αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό και την εφαρμογή της όλης διαδικασίας.

Οι σημαντικότεροι στόχοι του REACH είναι:

  • Η προάσπιση της ανθρώπινης υγείας.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η ενίσχυση και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας.

Πλέον, όλες οι χημικές ουσίες που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να καταχωρούνται. Χωρίς εγγραφή, νέες ουσίες σε ποσότητες άνω του 1 τόνου / έτος δεν δύναται να παραχθούν στην ΕΕ, ούτε μπορούν να εισάγονται. Ο κανονισμός ισχύει τόσο για μεμονωμένες χημικές ουσίες, όσο και για ουσίες σε μείγματα και προϊόντα. Επιπλέον, οι εταιρίες που διαχειρίζονται χημικά προϊόντα είναι πρέπει να τηρούν μια σειρά οδηγιών που αφορούν στην παραγωγή και διαχείριση των χημικών ουσιών, στην ενημέρωση των καταναλωτών, στα μέτρα ασφάλειας, κ.α.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) και τα κράτη μέλη αξιολογούν τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, εξετάζουν την ποιότητα των φακέλων καταχώρισης και των προτάσεων δοκιμής, και διευκρινίζουν αν μια δεδομένη ουσία θέτει ή όχι σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Η CAPAROL υποστηρίζει ενεργά τους στόχους του REACH και εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες του προγράμματος.

  • Τα προϊόντα που προμηθεύει η εταιρία συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προγράμματος, ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
  • Σε συνεργασία με τους προμηθευτές της, η CAPAROL έχει εξασφαλίσει ότι έχουν καταχωρηθεί όλες οι ουσίες που περιλαμβάνονται στα προϊόντα τα οποία παράγει και εμπορεύεται.
  • Όλα τα προϊόντα μας διατίθενται στην καθορισμένη σύσταση – ποιότητα και συμμορφώνονται με τις σχετικές νομικές διατάξεις.
  • Επιπλέον, για την ακόμα λεπτομερέστερη εφαρμογή της οδηγίας REACH χρησιμοποιείται ένα νέο σύστημα EDP.

Με την πλήρη συμμόρφωση στις οδηγίες του REACH η CAPAROL επιδιώκει πέραν της ασφάλειας, και την τελειοποίηση της ποιότητας του προϊόντος. H άριστη ποιότητα εξασφαλίζει με τη σειρά της και τη βιωσιμότητα, καθότι τα αποτελέσματα είναι μακροχρόνια, οι κύκλοι ανακαίνισης επεκτείνονται και με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι.