ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ > ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Προφίλ


Γωνιόκρανο LKS PVC 100x100


Ειδικό γωνιακό τεµάχιο µε ενσωµατωµένο υαλόπλεγµα µήκους 2.5m Επιφάνεια πλέγµατος 10×10 (cm)​


Νεροσταλάκτης LT PVC


Ειδικό γωνιακό προφιλ µε ενσωµατωµένο υαλόπλεγµα και νεροσταλάκτη. Μήκος τµχ 2.5m​Άρμα διαστολής Typ E


Προφίλ αρµού διαστολής για επίπεδες επιφάνειες µήκους 2.5m​


Άρμα διαστολής Typ V


Προφίλ αρµού διαστολής για επίπεδες επιφάνειες µήκους 2.5m