ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021


Όροι Διενέργειας και Συμμετοχής στον Διαγωνισμό «Choose Your Color/Color Your World»ΚΑΙΌροι χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.


Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «NOVENTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 282, Τ.Κ. 15232) και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει μέσω του ιστότοπου: https://www.facebook.com/Caparol.gr (εφεξής o «Ιστότοπος») προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Σκοπός των κάτωθι αναγραφόμενων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, των όρων της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, καθώς και της χρήσης των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.


1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοικοι ΑΤΤΙΚΗΣ Ελλάδος. Εξαιρούνται από το Διαγωνισμό, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι εργαζόμενοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LINEAR CREATIVE CONTENT COMPANY», με Α.Φ.Μ. 140117691 (Δ.Ο.Υ Δ’. Αθηνών), η οποία εδρεύει στα Εξάρχεια Αττικής, οδός Στρατηγοπούλου, αρ. 7, (καλούμενη εφεξής η «Διαφημιστική») οι συγγενείς των ως άνω εργαζομένων, α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοί τους ή οποιοσδήποτε σχετίζεται επαγγελματικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.


2. Τρόπος Συμμετοχής / Διαδικασία Διαγωνισμού

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα δημοσιοποιήσει ENA (1) video post στο https://www.facebook.cοm/Caparol.gr

Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δημοσιεύσει τουλάχιστον 1 (ένα) facebook comment (σχόλιο) στο συγκεκριμένο post, απαντώντας στο ερώτημα που αναγράφεται στο post. Περισσότερα του 1 (ενός) comments από τον ίδιο χρήστη δεν εξασφαλίζουν επιπλέον συμμετοχές στην κλήρωση.

Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, με τη συμμετοχή τους σε αυτόν, αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους, παρέχοντας ταυτόχρονα τη ρητή συναίνεσή τους, όπως το όνομα χρήστη με το οποίο θα συμμετέχουν στο Διαγωνισμό και η διεύθυνση τους στο FACEBOOK χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, καθώς και έγκυρο λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο του λογαριασμού του στο FACEBOOK και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει.


3. Διάρκεια Διαγωνισμού

Το χρονικό διάστημα συμμετοχής στο διαγωνισμό ξεκινά την Παρασκευή 29/10/2021 και ώρα 11.00 π.μ και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 24/11/2021 και ώρα 17.00 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας και ώρας λήξης, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή από τη Διοργανώτρια. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης θα είναι εκπρόθεσμες και ως τέτοιες θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, μη επαγόμενες αποτέλεσμα και μη δεσμεύουσες τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.


4. Κλήρωση & Ανακοίνωση νικητών

Η κλήρωση για την ανάδειξη των συνολικά δύο (2) νικητών και δύο (2) επιλαχόντων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24/11/2021 και ώρα 18.00 στα γραφεία της Διαφημιστικής, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παραγωγής τυχαίων κωδικών, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ (οδός Σταδίου αρ. 57, Αθήνα, Τ. 210 3233092). Την ίδια στιγμή θα πραγματοποιηθεί και η καταγραφή των πενήντα (50) πρώτων χρηστών που θα αφήσουν σχόλιο και θα κερδίσουν από ένα Coloring Book.

Για την ως άνω κλήρωση θα συνταχθεί σχετική πράξη της παρισταμένης συμβολαιογράφου κ. Ελένης ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ. Την Πέμπτη 25/11/2021 θα γίνει και η ανακοίνωση των νικητών.


5. Δώρα Διαγωνισμού / Τρόπος Παραλαβής

  • Έκαστος από τους δύο (2) πρώτους νικητές θα λάβει ως δώρο τα δοχεία χρώματος Caparol εσωτερικής χρήσης που απαιτούνται για την τελική βαφή ενός δωματίου, στο σπίτι / χώρο του, στις 2 αποχρώσεις της επιλογής του.
  • Κάθε ένας από τους πενήντα(50) πρώτους χρήστες που θα αφήσουν σχόλιο θα κερδίσει από ένα Coloring Book.

Τα παραπάνω θα καλούνται εφεξής «Δώρο».

Οι νικητές θα ανακοινωθούν, ως ανωτέρω αναγράφεται, την Πέμπτη 25.11.2021 με νέα δημοσίευση (post) στον ιστότοπο https://www.facebook.cοm/Caparol.gr. και θα ενημερωθούν οι ίδιοι με μήνυμα στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Facebook. Οι νικητές θα πρέπει στη συνέχεια να επικοινωνήσουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών με τη Διαφημιστική, ώστε να ενημερωθούν από αυτήν για τον χρόνο και τον τρόπο παραλαβής του Δώρου τους. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο), προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποστολή του Δώρου τους. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

Σε περίπτωση που ο νικητής είτε δεν επικοινωνήσει κατά τα ως άνω με τη Διαφημιστική εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του, είτε αρνηθεί να δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποστολή του δώρου του, η Διαφημιστική θα επικοινωνεί με τον επόμενο επιλαχόντα.


6. Ρητή Δήλωση / Συγκατάθεση / Αποδοχή Συμμετεχόντων

Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Μη αποδοχή των όρων συμμετοχής συνεπάγεται τη μη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:(α) είναι νόμιμοι δικαιούχοι του λογαριασμού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK, με τον οποίο συμμετέχουν στο Διαγωνισμό,(β) είναι ενήλικοι ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,(γ) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και(δ) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Οι Συμμετέχοντες ρητώς συναινούν και αποδέχονται να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική το όνομά τους (όνομα χρήστη) στο FACEBOOK, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού και μόνον.Οι Συμμετέχοντες παρέχουν ανεπιφύλακτα και χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και την εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων στο διαδίκτυο [ενδεικτικά και μη περιοριστικά στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά FACEBOOΚ, κλπ)].

Οι Συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι κάποιος Συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες όρους συμμετοχής.


7. Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

Η Διοργανώτρια θα αποκλείει από τον Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές με περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, δυσφημιστικό, επικίνδυνο, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή εν γένει αντίκειται στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας.

Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακυρώνεται για τους εξής λόγους:

(α) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους Όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωσή του με μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, κατά τα ως άνω αναγραφόμενα.

γ) Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το Δώρο του, ή αρνηθεί να το παραλάβει κατά τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους ή αρνηθεί να δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο) προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποστολή / παραλαβή του Δώρου από αυτόν.

(δ) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει αντικειμενική αδυναμία παράδοσης του Δώρου στο νικητή, για λόγους που αφορούν στο πρόσωπό του.


8. Ακύρωση Διαγωνισμού / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους αυτού ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, με ανακοίνωση στον Τύπο ή στον Ιστότοπο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί ο Διαγωνισμός, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια / Διαφημιστική για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε βλάβη για συμμετοχές που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους θα τεθούν εκτός κληρώσεως.Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής τους, κάθε μορφής περιεχομένου,  συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό του υλικού που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με τους αυτούς και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητές της, καθώς και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των δραστηριοτήτων της. Οι νικητές δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από την Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από την Διοργανώτρια ή/και την Διαφημιστική. Εφόσον απαιτηθεί, οι νικητές που θα κληρωθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω.


9. Εμπορικά Σήματα / Πνευματική Ιδιοκτησία της Διοργανώτριας

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας της Διοργανώτριας.


10. Προσωπικά Δεδομένα

Η Διοργανώτρια, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και η Διαφημιστική υπό την ιδιότητα του Εκτελούντα την Επεξεργασία, θα διατηρήσουν σε ασφαλές αρχείο τα προσωπικά δεδομένα που οι ίδιοι οι νικητές θα τους δώσουν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποστολή σε αυτούς των Δώρων του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο).

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Διοργανώτρια και την Διαφημιστική, πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική, αμέσως μετά την απόδοση των Δώρων στους νικητές του Διαγωνισμού, θα διαγράψουν οριστικά τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών που θα έχουν συλλέξει προκειμένου να τους αποστείλουν τα Δώρα τους, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Οι Συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον νόμο και ιδίως το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και αντιρρήσεως. Επομένως, εάν ο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων του ή εάν επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να επικαιροποιήσει, να διαγράψει ή να διορθώσει τα δηλωθέντα προσωπικά δεδομένα, ή εάν επιθυμεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για νόμιμους λόγους, ή να ενημερωθεί για τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια στο τηλέφωνο 210 8218502 από σταθερό χωρίς χρέωση, ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@noventa.grΟι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την πολιτική της Διοργανώτριας όσον αφορά στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο σύνδεσμο: https://caparol.gr/oroi-xrisis/

Οι ενδιαφερόμενοι διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή τους στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).


11. Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιχειρείται καταρχήν να λυθεί φιλικά.

Για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.


12. Δημοσιότητα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να στείλει προσωπικό μήνυμα εδώ: https://www.facebook.com/Caparol.gr

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Ελένη ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ (οδός Σταδίου αρ. 57, Αθήνα, Τ. 210 3233092). Οποιοσδήποτε επιθυμεί δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί κατατέθηκαν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.


13. Σημείωση

Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το FACEBOOK ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το FACEBOOK δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.


ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άμεση επικοινωνία με Τεχνικό Σύμβουλο

Μιλήστε ζωντανά με τον τεχνικό μας σύμβουλο για  οδηγίες και τεχνικές πληροφορίες. Λύστε άμεσα όλες τις απορίες σας και επωφεληθείτε από την εμπειρία του ειδικού. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ο τεχνικός μας θα σας καλέσει σε μια τηλεσυνάντηση την ώρα που θα συμφωνήσετε.